Politică de confidențialitate

Următoarea informare este concepută pentru a vă aduce la cunoștință aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și la drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu:

 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 • LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 • LEGEA nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice

1. Informații generale

Noi, S.C. ENIGMA TRADING 2000 S.R.L., cu sediul în str. Gheorghe Țițeica nr.121C, et.1, sector 2 București, înregistrată sub nr. J40/19298/13.10.2023, având CIF RO 6519490, („Societatea”) reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR. Datele de contact ale responsabilului Societății cu protecția datelor sunt: e-mail gdpr@epack.ro

2. Scopul prelucrării și categoriile de date prelucrate:

Vă informăm că domeniul principal de activitate este furnizarea de produse de uz casnic din polietilenă și polipropilenă. În acest sens Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către S.C. ENIGMA TRADING 2000 SRL sunt următoarele:

Vânzare de produse cum ar fi :

 • Pungi & Ziplock
 • Saci menajeri
 • Folii & hârtie de copt
 • Bureți & Lavete
 • Articole de unică folosință
 • Articole de menaj
 • Diverse

Pentru îndeplinirea scopurilor vizând domeniul prezentat anterior, societatea noastră prelucrează date cu caracter personal în cadrul următoarelor operațiuni:

 • în cazul în care vă înscrieți pe site pentru a deveni colaborator al nostru sau pentru a cere diverse clarificări cu privire la o posibilă colaborare sau cu privire la produsele existente pe site; întocmirea documentelor necesare contractelor de vânzare-cumpărare, în toate etapele lor: ofertare, negociere, semnare;
 • întocmirea contractelor de muncă și altor documente pentru angajații proprii sau în vederea angajării în societatea noastră
 • furnizarea de informații cu privire la evenimentele societății
 • participarea la sondaje de opinie cu privire la ofertele și serviciile Societății referitor la gradul de mulțumire a clienților

În SC ENIGMA TRADING 2000 SRL sunt prelucrate următoarele categorii de date:

 • Nume, prenume, adresa de e-mail, numerele de telefon fix și/sau mobil, numărul de fax (acolo unde este cazul), semnătura;
 • Contactul dvs. cu noi, cum ar fi înregistrarea în cadrul site-ului, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi: nume, prenume, adresa de e-mail;
 • Informații privind contul dvs., cum ar fi datele plăților datorate sau primite, numerele de cont sau alte informații în legătură cu contul dvs. sau care sunt incluse în contractul nostru de gestionare a relației comerciale cu fiecare client;
 • Informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare pe web-site-ul companiei noastre;
 • Preferințele dvs. pentru anumite produse atunci când ne spuneți care sunt acestea sau atunci când presupunem care sunt, în baza modului în care utilizați produsele SC ENIGMA TRADING 2000 SRL, în acest fel vom putea transmite cu prioritate ceea ce vă interesează;
 • Preferințele în materie de marketing;
 • A se vedea secțiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uri; Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi autorități publice sau private, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de la alți furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese, precum și comportamentul la navigarea online.
 • Răspunsurile la invitații și confirmările de participare la evenimente.

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare, tranzacționale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniți clientul/colaboratorul nostru.

Datele cu caracter personal sensibile dezvăluie originea dumneavoastră rasială şi etnică, opiniile politice, convingerile religioase și filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viața sau orientarea sexuală.

SC ENIGMA TRADING 2000 SRL nu colectează de la dumneavoastră în mod intenționat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca.

3. Temeiul juridic al prelucrării

Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:

 • contractul de vânzare-cumpărare la care dumneavoastră sunteți parte sau cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;
 • Interesele comerciale legitime ale Societății, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Interesul legitim al Societății pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale sau care prejudiciază Societatea
 • Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor noastre ce vor fi prestate; sau
 • În plus, în măsura în care ați fost de acord, consimțământul dumneavoastră. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului reprezintă un scop adițional prelucrării datelor personale în vederea executării contractului la care sunteți parte și nu condiționează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.
 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • Cumpărați oricare dintre produsele noastre;
 • Ne contactați pentru a deveni colaboratori, pentru a solicita clarificări sau pentru oferirea unui feedback;
 • Vizitați sau navigați site-urile SC ENIGMA TRADING 2000 SRL;
 • Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;
 • Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice;

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenții de verificare/control, agenții de calculare a facturii și prestatori de servicii contractate.

Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru www.epack.ro

4. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

Pentru a atinge scopurile prevăzute mai sus, utilizăm următoarele categorii de furnizori de produse și servicii/ împuterniciți:

 • Furnizorii/producătorii implicați în mod direct/indirect în furnizarea produselor;
 • autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
 • contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai Societății sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanți financiari);
 • furnizorii Societății implicați în mod direct/indirect în procesul de marketing și promovare.

5. Durata păstrării

Datele Dumneavoastră personale vor fi păstrate de Societate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile Societății, folosind următoarele criterii de stabilire a acestei perioade:

Atunci când achiziționați produse prin intermediul societății noastre, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale, dar nu mai mult de 10 ani de la ultima tranzacție; În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;

În cazul în care v-ați înscris pe site-ul nostru, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 3 ani după ultima interacțiune;

În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 10 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.

6. Drepturile dumneavoastră

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor și pe cel de ștergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveți:

 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau în scopul urmăririi intereselor noastre legitime.
 • Dreptul de acces - înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.
 • Dreptul la portabilitatea datelor - se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție - vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimțământului expres, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.
 • Dreptul la rectificare - se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării - poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care SC ENIGMA TRADING 2000 SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul de a depune o plângere - plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarele date de contact:
  adresa poștală – Str. B-dul Gheorghe Magheru nr. 28 – 30, sector 1, București, România;
  adresă e-mail – anspdcp@dataprotection.ro
  telefon : +40 318 059 211 sau +40 318 059 212

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta informare sau în legătură cu utilizarea de către Societate a datelor personale, va rugam să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteți contacta:

Prin email - la adresa: gdpr@epack.ro

Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta - la Sediul Societatii (la adresa Punctului de Lucru: str. Gheorghe Țițeica nr.121C, et.1, sector 2, București

Telefonic - la numarul: 021-255.90.60/61/62